Giới thiệu về Web

Cha đẻ WWW

Web là gì? Web được hiểu là một mạng lưới các siêu văn bản được đưa lên Internet để liên kết với nhau có thể truy cập được.

Để xem các thông tin về web bạn có 2 nguồn tham khảo:

  1. Trang Wikipedia về World Wide Web.
  2. Trang của tổ chức W3C – nơi duy trì các tiêu chuẩn về Web.

Cần nhớ: World Wide Web không đồng nghĩa với Internet.

Trả lời