Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Phản Hồi về: Tác phẩm Arthashastra của Kautilya – Nghệ thuật trị quốc Ấn Độ Cổ Đại

Trang chính Diễn đàn Dân thư viện Tác phẩm Arthashastra của Kautilya – Nghệ thuật trị quốc Ấn Độ Cổ Đại Phản Hồi về: Tác phẩm Arthashastra của Kautilya – Nghệ thuật trị quốc Ấn Độ Cổ Đại

#1069
Máy Khoan
Quản trị

Chương II: Mục Đích Của Các Khoa Học

Xác định vị trí của Khoa Anvikshaki

Anvikshaki, ba Vệ đà (Trayi), Varta (nông nghiệp, chăn nuôi và thương mại), và Danda-Niti (khoa học quản trị nhà nước) được gọi là bốn khoa học.

Trường phái của Manu (Manava) cho rằng chỉ có ba khoa học: ba Vệ đà, Varta và khoa học quản trị nhà nước, vì khoa học Anvikshaki chỉ là một nhánh đặc biệt của các Vệ đà.

Trường phái của Brihaspati cho rằng chỉ có hai khoa học: Varta và khoa học quản trị nhà nước, vì ba Vệ đà chỉ là một tóm lược (Samvarana) cho những người có kinh nghiệm trong các công việc thế tục (Lokayatravidah).

Trường phái của Usanas khẳng định chỉ có một khoa học duy nhất, đó là khoa học quản trị nhà nước, vì theo họ, tất cả các khoa học khác đều bắt nguồn và kết thúc ở đó.

Tuy nhiên, Kautilya lại cho rằng có bốn khoa học, từ đó tất cả những gì liên quan đến đức hạnh và của cải được học hỏi, do đó chúng được gọi như vậy.

Anvikshaki bao gồm triết học Sankhya, Yoga và Lokayata.

Hành vi đạo đức và phi đạo đức (Dharmadharmau) được học từ ba Vệ đà; của cải và vật chất từ Varta; điều thích hợp và không thích hợp (Nayanayau), cũng như sức mạnh và sự yếu kém (Balabale) từ khoa học quản trị nhà nước.

Khi được nhìn nhận dưới ánh sáng của các khoa học này, khoa học Anvikshaki là lợi ích nhất đối với thế giới, giữ cho tâm trí vững vàng và kiên định trong cả thịnh vượng và khốn khó, và ban cho sự xuất sắc trong dự đoán, lời nói và hành động.

Ánh sáng cho mọi loại tri thức, phương tiện dễ dàng để hoàn thành mọi loại hành động và nguồn chứa đựng mọi loại đức hạnh, khoa học Anvikshaki luôn được coi là như vậy.

Tóm tắt:

Trong chương này, tác giả Kautilya xác định vị trí và tầm quan trọng của khoa học Anvikshaki (triết học quan sát) so với ba khoa học khác: Vệ đà, Varta và Danda-Niti.

Ông giải thích rằng Anvikshaki bao gồm các học thuyết triết học như Sankhya, Yoga và Lokayata, và nó cung cấp ánh sáng cho mọi loại tri thức, phương tiện để hoàn thành mọi hành động, và là nguồn chứa đựng mọi đức hạnh.

Mặc dù có một số trường phái khác chỉ công nhận từ một đến ba khoa học, nhưng Kautilya khẳng định rằng có bốn khoa học cơ bản và đều quan trọng.

[Kết thúc Chương 2, “Xác định vị trí của Anvikshaki” trong các Khoa học ở Quyển 1, “Về Kỷ luật” của Arthashastra của Kautilya]

 

Chú giải: 

– Anvikshaki: Có nghĩa là “khoa học quan sát” hoặc “triết lý”. Nó bao gồm các học thuyết triết học như Sankhya, Yoga và Lokayata.
– Trayi: Đây là từ chỉ ba Vệ đà (Rigveda, Yajurveda và Samaveda) trong Văn học Vệ đà cổ đại của Ấn Độ.
– Varta: Từ này có nghĩa là nông nghiệp, chăn nuôi và thương mại.
– Danda-Niti: Khoa học quản trị nhà nước, bao gồm cả điều hành và đạo đức hành chính.
– Lokayata: Một trường phái triết học cổ đại của Ấn Độ, thường được coi là hình thức đầu tiên của lý thuyết vật chất và vô thần.