Chính sách thông tin

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Cam kết bảo mật

Chúng tôi tôn trọng tính riêng tư gắn với thông tin cá nhân của bạn đọc/ khách hàng (người dùng) và đảm bảo thông tin của người dùng được xử lý một cách bảo mật và an toàn.

Cam kết bảo mật này diễn giải cách thức mà Khó ăn cát bê tông và các đơn vị liên kết của chúng tôi (chúng tôi nhắc đến các đơn vị này dưới dạng “đối tác”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tại đây có liên hệ với Cam kết bảo mật này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin định danh cá nhân mà người dùng cung cấp một cách tự nguyện. Nhìn chung, chúng tôi thu thập các thông tin dưới đây, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Tên, chức danh, ngày sinh, chứng minh nhân dân
  • Địa chỉ (địa chỉ nơi ở hoặc địa chỉ thư tín, địa chỉ làm việc và/hoặc địa chỉ kinh doanh),
  • Số điện thoại và fax,
  • Địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội.

Dữ liệu cá nhân

Ngoài Dữ liệu cá nhân mà người dùng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sự kiện mà chúng tôi và đối tác tổ chức.

Mục đích

Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích hỗ trợ việc liên lạc nhằm thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan giữa người dùng và chúng tôi, gắn với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, bao gồm:

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ thích hợp đến người dùng
  • Liên hệ, gửi thông tin đến người dùng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi
  • Gửi thông báo, chương trình, sự kiện hoặc cập nhật khác mà người dùng đăng ký nhận
  • Tiếp thị, quảng bá khác đến người dùng trong khuôn khổ pháp luật cho phép

Tiết lộ thông tin

Thông tin người dùng chỉ được tiết lộ cho cơ quan chức năng của nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Những việc tiết lộ khác đều gỡ bỏ nhận diện cá nhân và được xử lý phù hợp với các chính sách về an toàn và bảo mật thông tin theo ISO 27000.

Lưu giữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng được lưu giữ cho đến khi mục đích thu thập thông tin chưa chấm dứt.

Cập nhật, chỉnh sửa, hoặc xóa

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ. Người dùng cũng có quyền tự cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân trên website này.