Giới thiệu chung

Sau đây là một đoạn trích dẫn từ cuộc thăm dò của Stack Overflow, một trang cộng đồng hỏi – đáp của dân lập trình khắp thế giới. Có thể Stack Overflow không đại diện cho toàn bộ bức tranh giáo dục thế giới, nhưng cho thấy việc tự học là quan trọng như thế nào.

“There are many ways to learn how to code. 48% of respondents never received a degree in computer science. 33% of respondents never took a computer science university course. System administrators are most likely to be self-taught (52%). Enterprise level services developers are most likely to have an industry certification (13%). Machine learning developers and data scientists are 10 times more likely than any other developer type to have a PhD (15%).”

Chuyển ngữ với Google Dịch:

“Có nhiều cách để học cách viết mã. 48% người được hỏi chưa bao giờ nhận được bằng khoa học máy tính. 33% người được hỏi chưa từng tham gia khóa học đại học khoa học máy tính. Quản trị viên hệ thống thường tự học nhất (52%). Các nhà phát triển dịch vụ cấp doanh nghiệp có nhiều khả năng có chứng chỉ ngành nhất (13%). Các nhà phát triển máy học và nhà khoa học dữ liệu có khả năng có bằng tiến sĩ cao hơn 10 lần so với bất kỳ loại nhà phát triển nào khác (15%).”

Xem đầy đủ cuộc thăm dò //insights.stackoverflow.com/survey/2015

48% dân lập trình là tự học. Bạn thấy gì qua việc này? Nếu bạn vẫn chưa hiểu bài này nói gì, hãy đọc thêm bài Làm ở Apple, Google không cần bằng đại học trên Tuổi Trẻ Online.