Học tập suốt đời là gì?

Theo UNESCO, học tập suốt đời (HTSĐ) là tất cả các hoạt động học tập có chủ đích xuyên suốt cuộc sống của một cá nhân từ khi chào đời đến lúc rời xa cuộc sống, theo các phương thức giáo dục chính quy, không chính quy và phi chính quy. Trong thời đại chu kì thay đổi về khoa học – công nghệ ngày càng rút ngắn và tuổi thọ ngày càng cao thì HTSĐ là hoạt động tất yếu của mọi người.

Trong những năm qua, UNESCO đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc thúc đẩy sự ra đời của các chính sách và triển khai các hoạt động thực tiễn liên quan đến HTSĐ, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Một trong những hoạt động thiết thực đó là việc cung cấp bản quyền, dịch thuật các tài liệu về HTSĐ của UNESCO ra tiếng Việt để phổ biến đến tất cả cơ sở giáo dục thường xuyên cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan khác tại Việt Nam.

Năm 2016, được sự hỗ trợ cả về mặt tài chính và kỹ thuật của Viện Học tập suốt đời của UNESCO (UIL), Văn phòng UNESCO Việt Nam, Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức dịch thuật 03 bộ tài liệu là:

(1) Hướng dẫn của UNESCO về Ghi nhận, Xác nhận và Công nhận kết quả học tập không chính quy và phi chính quy,

(2) Các vấn đề cộng đồng: Phát huy tối đa tiềm năng học tập cho nam và nữ thanh niên và

(3) Các cộng đồng hành động: HTSĐ vì sự phát triển bền vững. Đây là những bộ tài liệu được viết bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về giáo dục người lớn và HTSĐ và là những tư liệu tham khảo quý đối với Việt Nam.

Xem thêm tại website Bộ Giáo dục và Đào tạo.