< All Topics
Print

4. Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng chính là những thứ làm cho máy tính có ý nghĩa trong thực tế. Chủ đề trang bị cho bạn kiến thức có bản, cách phân loại phần mềm ứng dụng, bạn cũng có thể tự cài đặt, gỡ bỏ phần mềm ứng dụng trên máy tính của bạn.

Previous 3. Hệ điều hành máy tính
Next 5. Máy tính, mạng máy tính và Internet
Table of Contents