< All Topics
Print

2. Thương mại số

Domain (gọi đầy đủ: domain name = tên miền) là một định danh trong lĩnh vực mạng máy tính. Ở đây chúng ta chỉ bàn về domain name thuộc về WWW mà không đi sâu vào chi tiết về quản trị mạng máy tính.

Previous 1. Truy cập số
Next 3. Thông tin liên lạc số
Table of Contents