Lỗi upload 1 file kích thước quá sự cho phép

Lỗi này thường có thông báo như sau:

The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.

Chỉ cần chỉnh file php.ini trên VPS hoặc trong cPanel, DirectAdmin trên shared hosting ở 2 mục sau:

upload_max_filesize

post_max_size : nên đặt lớn hơn upload_max_filesize chừng 2MB là đủ dùng.