Những chủ đề chính tại KACBT

Sau đây là những chủ đề chính được Khó ăn cát bê tông đề cập đến. Nếu bạn có thể phụ trách một chủ đề nào đó trong thời gian ít nhất 3 tháng, với hơn 10 bài viết và muốn đăng lên Kacbt, hãy sử dụng mục liên hệ.

  • Sử dụng LibreOffice Writer để soạn thảo văn bản
  • Sử dụng LibreOffice Calc để làm công việc bảng tính
  • Sử dụng LibreOffice Impress để tạo trình chiếu
  • HTML cơ bản
  • CSS cơ bản
  • JavaScript cơ bản
  • Chuẩn bị để có một trang web chạy trên nền WordPress
  • Tìm hiểu các chức năng thông dụng có sẵn trong WordPress
  • Tổ chức nội dung cho website trên nền WordPress