Lập trình nói chung không khó, khó là ở thuật toán, có thể khẳng định như vậy. Tui có thể bắt chước nói theo người ta rằng ngôn ngữ lập trình cũng là một dạng ngôn ngữ, nó là ngôn ngữ nhân tạo nên phần nào đó có thể nói còn dễ hơn ngôn ngữ tự nhiên.

Dù sao, trong bộ ba HTML, CSS, JavaScript thì JavaScript vẫn được xem là khó nhất bởi vì hai ngôn ngữ kia là ngôn ngữ dùng trên máy tính, nhưng chúng không phải ngôn ngữ lập trình.