Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Đăng ký thành viên

thumbnail for the post

Để có thể tham gia bình luận và/ hoặc tác giả viết bài trên trang Khó ăn cát bê tông này đỏi hỏi phải trở thành một thành viên thông qua việc đăng ký.

Đây là một trang web cá nhân nên việc biên soạn các thứ quy định, nội quy quá rắc rối, phúc tạp, chúng tôi chưa đủ tầm để tính đến việc đó. Do vậy, khi đăng ký tham gia để bình luận, viết bài như tác giả khác mời thì bạn cần có những ứng xử như con người thật ngoài đời, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhưng gì viết ra. Chúng tôi chỉ yêu cầu có bấy nhiêu thôi.

Đăng ký thành viên