Câu chuyện lạc lối khiến website trở thành một mớ hỗn độn cùng hơn 6 site khác nằm trên cùng VPS. Đây là một chuyện dông dài trà dư tửu hậu khó có thể xếp vào thể loại nào, tạm gọi là tạp văn tá pí lù vậy.

Active: failed (Result: oom-kill) since Wed 2024-03-06 13:52:43 +07; 5min ago

Trình độ tự học về SQL hết sức căn bản, sử dụng MySQL/ MariaDB ở mức biết cài lên cho chạy để làm web dạng LAMP, lỗi trên cứ gọi là một quả Kernel Panic với chúng tôi. Khởi đầu cho một thảm hoạ có thể trông thấy được một cách hiện hữu.